An Arabian Night *

Etching
 
© Alison Baldwin  2002